«Concordia Discors»: Політологічно-аксіологічний сегмент. Марксистський (моно)дискурс

Дискусійно-практична платформа «Concordia Discors»:

Політологічно-аксіологічний сегмент

Марксистський (моно)дискурс

71048257_475776122975603_6734245352733409280_n.jpg


Пропоновані до обговорення та дискусії питання та теми:

 • чи є марксизм «монодискурсом» за критеріями: чи прагне він до «монополізації істини» та претендував на безальтернативність, історичну детермінованість своїх цілей тощо?
 • аналіз конструктивної критики та політекономічної складової в марксизмі; деструктивні та конструктивні елементи та їх потенціал, історичний досвід, прояви та наслідки; чи можна говорити про фактичний дисбаланс складових вже на рівні теорії? (якими є засадничі хиби?);
 • аналіз суперечностей: науковий компонент (політекономія), «науковість» вчення та соціальний і політичний активізм та мобілізація з «мас» із амбівалентним (емансипативним, а поряд з тим – деструктивним) потенціалом, пропаганда, агітація, індоктринація (чіткі риси ідеології), концепція адаптативної гнучкості «істдіамату» та «сектантська» тенденція і доктринерство; самозаперечення марксизмом наявності власної ідеологічної складової та утопізму; феномен секулярного «сектантства»; «ортодоксія» та ревізіонізм; «квазірелігійний» потенціал;
 • супречності між анархізмом і макрсизмом; концептія та теорія політії та її відмирання;
 • «лівогегеліанство» та Фойєрбахівська інверсія діалектики; марксизм про «дух» та ревізія гегеліанського ідеалізму;
 • марксизм про «палеосоціалізм»;
 • русоїзм (нативний примордіалізм) та концепція re-volutio; діалектичний синтез «формацій»;
 • «істдіамат» як приклад «монодискурсивного» сциєнтизму та релікти архаїки і традиційних інститутів та уявлень: харизматичного вождизму, циклізму, міленаризму, утопійного хіліазму; елімінізм та редукціонізм, детермінізм, ідеологізованість, ангажованість, кон’юнктура, фанатизм, фундаменталізм, догматизм, доктринерство та диктат; марксизм в униканні ідентифікації із ідеологією та у критиці «ідеології»; редукціонізм, утопізм та радикалізм марксизму: політекономія та ідеологічна «надбудова», апологія революційного насильства;
 • марксизм як редукціонізм суспільного буття до економічного аспекту або «базисно-надбудовочний детермінізм» (А. Панарін);
 • проблематика та практика досягнення та «побудови комунізму»;
 • критерії стану «комунізму»;
 • відмінності між комунізмом, комунітаризмом та комуналізмом;
 • питання авторства поезій, приписуваних молодому Марксу;
 • фігури Енгельса, Каутського, Горького, Луначарского, Богданова, Пятакова, Лукача;
 • Паризька комуна та порвіняння її досвіду та масштабів впливу із тайпінськими;
 • соціал-демокртатія та ревізіонізм, реформізм, самозаперечні суперечності напряму: Каутскій та неомальтусіанство (депопуляціонізм, або популяційний контроль);
 • концепція Богданова «Вампір»: неминуче оновлення еліт та запобіжне досягнення біологічного рівня колективізму;
 • порочне коло соціально-психологічної деструкції та деформації: тиранія в «старорежимних» династійних політіях (вже значно гібридизованих в умовах амбівалентних наслідків та потенціалу, спричинених пізньомодерною індустріальною фазою цивілізаційно-культурного поступу); притлумлення емансипативних процесів, реакціонізм на заклики до революційного насильства, «класової» боротьби, «демократичної диктатури» та «диктатури пролетаріату», деструкції традиційних інститутів (включно із інститутом сім’ї); прояви «білого» та «червоного» терору; деформаційний та дегуманізуючий вплив Великої війни і тотальної мобілізації;
 • загострення об’єктивно існуючих суперечностей між стратифікованими соціальними прошарками, бруталізація внаслідок Великої війни;
 • згідно із тенденцією переорієнтування на «іманентне» та соціальне: деонтологізація як антитрансценденталізм та елімінація об’єктивно існуючої на рівні матеріального проблеми невідомого витоку матеріального всесвіту, що становить та області за межами розширення т. зв. Метагалаксії; впевнений атеїзм (а не агностицизм) та матеріалізм (не cенсуалізм); хиба корінного нерозрізнення духовного розвитку людини та хиб клерикалізму і відмінних від глибинно духовних переживань, відчуттів, інтуїцій і потреб людини та низових проявів псевдорелігійності (забобонність);
 • ксенофобський, расистський та геноцидальний дискурс в марксизмі?: «при первом же победоносном восстании французского пролетариата, которое всеми силами старается вызвать Луи Наполеон, австрийские немцы и /35/ мадьяры освободятся и кровавой местью отплатят славянским варварам. Всеобщая война, которая тогда вспыхнет, рассеет этот славянский Зондербунд и сотрет с лица земли даже имя этих упрямых маленьких наций. В ближайшей мировой войне с лица земли исчезнут не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы. И это тоже будет прогрессом» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1957. Т. 6, цитується за матеріалом «Ложные утверждения» ресурсу «Скепсис»: https://is.gd/t1ByTi);
 • теорія «класу», практики «класового» терору та геноциду: стигматизація, дегуманізація, дискримінація, «колишні люди», «філософський пароплав», репресії, депортації, голодомори, страти, ураження в правах, репресивність режиму, концентраційні табори, децимації;
 • партіо- та політогенез;
 • предтечі «більшовизму», віщання Достоєвского, «Катехізис революціонера»;
 • «полівішання» («почервоніння») народних «мас» Імперії; запит на «сильну руку» (тиранію); популізм; реформи Столипіна, руйнація сільських общин, пролетаризація, пауперизація, люмпенізація в містах;
 • розкол та «меншовізм»;
 • революція 1905-1907 рр. в Росії;
 • анархісти, «зелені», «отаманщина»;
 • «біло»-еміграція, російський солідаризм та фашизм, євразійство та «смєновєховство»; колабораціонізм;
 • «воєнний комунізм» та НЕП;
 • громадянські війни та повстання в РСФСР та СРСР;
 • авангардний футуризм та його дискредитація в РСФСР;
 • РСФСР та легалізація абортів (1920): дискурс «моральних пережитків» (sic!) як причини нелегальних абортів, «захисту раси» (якої? критерії категорії «раси» в марксизмі та більшовизмі), «свідомого необхідного зла», перекладення відповідальності за нього на «неготових до комунізму» громадян;
 • «сексуальна революція» в РСФСР / СРСР;
 • «більшовизм» як «нео-якобінізм» (радикальний революційний прогресизм та терор);
 • Ради, політична структура, притлумлення анархічних комун;
 • теорія «відмирання держави»;
 • «авентинізм», республіканський дискурс;
 • «демократична диктатура» та «диктатура пролетаріату»;
 • зріз вертикальних структур «білої» Імперії та «диктатура пролетаріату» в умовах «докорінної демократизації» (Троцкій);
 • інтернаціоналістський ідентитет та солідаризація; 
 • емансипація жіноцтва;
 • колективізм (аналог фашистського тоталітаризму): холістичний утилітаризм «лівого» комунітаризму; теорії «підкови» та «лівого фашизму»;
 • «коренізація» та «ухильництво»;
 • «експорт революції» та його згортання: революційні виступи, комуни та радянські республіки в «Ост-Міттельєвропі»; Соцінтерн, Комінтерн, Комінформ; криза інтернаціоналізму та пролетарського міфу;
 • політогенез та інституалізація від РСФСР до СРСР: причини, міжнародна реакція, (гео)політика та дипломатичні зносини, торгівля;
 • Лєнін і національне питання;
 • Лєнін про «лівизну»; «сектантство» (кореляція зі швімерами Реформації);
 • міфологізація образу Лєніна: від народних казок до панегіріків Троцкого;
 • «більшовизм» як каталізатор «право»-орієнтованої фашизації «ліво»-радикалів;
 • сталінізм як «внутрішня контрреволюція», ізо-гібрид фашизму та нацизму, «нео-ампір» та «симулякр» республіканського устрою за моделлю Принципату;
 • втручання у Громадянську війну в Іспанії;
 • ситуативне зближення з «блоком Осі»;
 • роль СРСР у Другій світовій війні та участь у черговій «ВОВ»;
 • «євразійство» та «червоний цар»;
 • міфотворчість сталінізму та терзання громадян (de facto підданих) з боку «failed state»;
 • феномен дисидентства;
 • філософія в СРСР та її підпільні дискурси;
 • соціальна мобільність в СРСР та «оновлення еліт»;
 • «новояз» в РСФСР та СРСР («Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917-1926)» Афанасія Сєліщєва);
 • СРСР як «симулякр» «союзу радянських республік»;
 • сциєнтичний культ в СРСР;
 • культ особи «вождя»;
 • концепція «радянського народу»;
 • «червона загроза» в «Холодній війні»; сфери впливу СРСР;
 • Хрущьов як фігура, що репрезентує та втілює архетип Трікстера;
 • внутрішні та зовнішні кордони та заслони (ОВД – республіканські – ГУЛаг);
 • колізії планової економіки; експерименти з «Cybersyn» при режимі С. Альєнде, радянський відповідник;
 • героїчний та мілітарний культ; парамілітарний імпрінтинг;
 • партиципативне розщеплення («двоємисля») індивідів, подвійні стандарти, імпліцитний негласний суспільний договір; опортунізм;
 • відомча конкуренція, «поля напруги», боротьба фракцій;
 • радянській стрій та релігійна сфера, квазірелігійний аспект; сенсуалістське (?) визначення матерії Лєніним та «войовничий атеїзм»; Капрійська школа, перехід від Богошукацтва «сєрєбрізму» до «богостроітєльства»;
 • концепція «віроподібності» марксизму Романа Редліха (1955);
 • «космічна гонка» та міф про освоєння космосу, вимір «російського космізму»;
 • авангардизм, функціоналізм, конструктивізм, соцреалізм та псевдовізантійські мозаїки;
 • кон’юнктура та конформізм, концепція «негативної селекції»;
 • процеси лібералізації та її імітування у СРСР;
 • технології впливу, контролю та маніпуляції суспільною думкою: фасцинація, престидижитація, фетишизація, окультація, партиципація та розщеплення, містифікація, міфологізація, дезінформація, індоктринація, ініціація, інтерпеляція, імпрінтинг;
 • «контркультура знизу», субкультури, феномен Головінського кола;
 • «постсовєтізм» та націонал-більшовизм;
 • «велікоросійський» шовінізм деяких дисидентів;
 • неомарскизм та фройдомарксизм;
 • марксизм та капіталізм на Заході: фордизм, інтервенціонізм, «новий курс», welfare state, емансипація; 
 • концепції «лівого фашизму» в риториці «зліва» і «справа»; «ліво»-орієнтовані фашіо Італії XIX ст., ревізія їх досвіду та символів у фашизмі ХХ ст.; «ліві» корені фашизму та його антибільшовицька спрямованність; кореляції італо-фашистської концепції тоталітаризму та колективізму більшовиків;
 • феномен моди на псведомарксистський активізм та риторику; «академічний» марксизм західного зразка та пострадянський; аналіз риторики супротивних течій; виявлення взаємовпливів та / або взаємозалежності в полярних ідеологізованих ідентитетах; 
 • «теологія визволення»;
 • аналіз доробку західних макрсистів, форми його впливу;
 • «поструктуралістський зворот» у генезі постмодерністського дискурсу; побудови Перрі Андерсона щодо постмодернізму;
 • комуністичний кластер політій після колапсу СРСР;
 • концепції «кінця історії» та «світ-системного» аналізу;
 • гібридизація та асиміляція реліктів радянської епохи;
 • стагнація, інфляція та дефляція ідеології та дискурсу;
 • перцепції Ренд, Замятіна, Булгакова, Кьостлера, Орвелла, Платонова, Лєонова, Масодова, Пєлєвіна;
 • (гео)політичні афери СРСР, лобіювання в ООН;
 • причини розпаду СРСР;
 • правоприємність та спадок СРСР;
 • вплив СРСР на ХХ ст.

Кирило Степанян


Матеріали, рекомендовані для ознайомлення:

1) Кирило Степанян. Містифікуючий  та квазірелігійний досвід тоталітаризму: https://is.gd/637MMI

2) Кирило Степанян. «1984»: Корені образів INGSOC та Океанії: https://is.gd/lpaUPG

3) Григорий Хубулава. Русский социализм и христианство: https://is.gd/RcQgUK

4) Сергей Зотов. Писатель в официальном дискурсе 80-х и современности: Принцип формирования симулякра: https://is.gd/ELA7Ev

5) Олександр Галенко. Радянські бенкети та пиятики в перспективі євразійської історії: https://is.gd/ytf2Wl

Та інші: https://is.gd/NuQ764


 

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s